Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
Абонирайте се за новини
Преимущества на новата конструкция на инсталация за производство на дървени въглища УП-4 ЕВРО

Прочитайки този материал, Вие ще можете да узнаете: какви проблеми са възниквали в процеса на работа на инсталациите за производство на дървени въглища УП-3 ЕВРО и как те са били отстранени, чрез усъвършенстване на конструкцията и създаване на нейна основа на новата УП-4 ЕВРО. Този материал може да бъде полезен както за начинаещи, так и за опитни производители на дървени въглища.

Основните целии на фирмата, които са реализирани в нашето оборудоване: 

 • Висок КПД
 • Безопасност за околната среда
 • Отсътствие на влияние на човешкият фактор
 • Максимален контрол на производствения процес
 • Автоматизация на производствения процес
 • Отдалечено управление на производствения процес
 • Надежност и дълготрайност на всички елементи
 • Прост и не скъп ремонт в случаи на възникване на технически проблеми.
 • Минимални физические усилия при обслужването.
 • Благоприятни условия на труд за обслуживащия персонал

 

Фирмата GreenPower от гр. Харков, Украйна произвежда инсталации за производство на дървени въглища серия УП «ЕВРО» от 2009 година. За този период са създадени и пуснати в серийно производство следните модели от тази серия: УП «ЕВРО», УП-2 «ЕВРО», УП-3 ЕВРО и  УП-4 ЕВРО. Фаирмата производител се стреми да постигне съвершенство в сферата на производството инсталации от този тип и по тази причина модернизацията на существуващия асортимент се явява необходима мярка. Так например, през 2013 году на базата на проверената във времето, УП ЕВРО беше създадена новата инсталация УП-2 ЕВРО в няколко различни модификации: УП-2 ЕВРО, УП-2 ЕВРО-S и УП-2 ЕВРО-еко. Така и през 2016 году, в резултат на натрупания практически опит при работата с инсталациите модел УП-3 ЕВРО, беше създаден модела УП-4 ЕВРО.

Описание на подобренията на елементите на УП-4 ЕВРО

1. Тръби за отопление

Тръбите за отопление – това е нагревателният елемент в камерите на инсталацията, който е предназначен за нагряването на суровината до необходимата температура. В процеса на продължителна експлоатация на УП-3 ЕВРО, а също така и в резулта на компютерно моделиране на процеса, бяха определени оптималните параметри на тръбите за отопление за УП-4 ЕВРО. С тяхна помощ се осигурява равномерно овъгляване на суровината, което е важнем параметър за качеството и количеството на изработваните дървени вуглища В резултат на получения опыта, ние разработихме максимално надеждна конструкция, устойчива на високи температури (до 1000°С), която да гарантира и долгосрочна работа.

2. Компенсатор на тръбите за отопление

Компенсатора на тръбите за отопление, това е елемент на тръбите, предназначен за компенсация на тяхното удължаване под въздействие на високите температури. Разработен и изпитан е компенсатор позволяващ да се работи при високи температури (до 1000°С) без разрушаване на елементите на тръбите за отопление, при това лимитираната от автоматиката температура е 850°С, а реалната работна температура рядко надвишава 750°С. В случай на излизане от строя на компенсатора, поради продължителна работа или поради въздействието на високи температури (повече от 1000°С), компенсатора лесно се ремонтира или заменя.

3. Клапан за пара

Предназначен е за плътно затваряне на изхода на газовият колектор към атмосферата и се явява алтернатива на крана бътерфлай. Отличителна черта на клапата е нейната ниска цена и ниски разходи за обслужване, устойчивост към високи температури (до 500°С) и продължителен срок на експлоатация.

4. Клапан за газ

Предназначен е за плътно затваряне на изхода на газовият колектор към камерата за горене. Явява се важен елемент, който гарантира безопасна работа на инсталацията. Отличителна черта на клапата е нейната ниска цена, устойчивост към високи температури (до 500°С) и продължителен срок на експлоатация.

 

5. Горивна камера

В последно време все по-голяма популярност набират въглищата от брикети Pini-kay, затова не е за учудване факта, че много производители залагат именно на овъгляването на такива брикети и избират в качество на производствено оборудване инсталациите на компания GreenPower. Известно е, че при карбонизацията на брикети в сравнение с дъревесината протича силен процес на газификация и при недостатъчен опит от страна на операторите на инсталациите при работа със УП-3 ЕВРО често не може да се изгори целия пиролизен газ отделян от брикетите. Постоянна наша грижа е надеждността на произвежданото от нас оборудване и адаптирането му съгласно условията на нашите Клиенти. Поради тази причина ние разработихме нова конструкция на горивната камера на инсталацията за производство на дървени въглища УП-4 ЕВРО, която решава редица от съществуващите проблеми. Новата конструкция има следните предимства:

 • Обемът на горивната камера е увеличен със 70% в сравнение с предшестващите модели.
 • В конструкцията на камерата за горенее добавена камера за смесване за рационално използване на топлинната енергия, което позволява съществено да се съкрати производственият цикъл.
 • Появява се възможност за контрол на температурата непосредствено на изхода на камерата за горене (термодвойка Т1), което дава възможност за внедряване на максимална степен на автоматизация на управлението на процесите.
 • Променена е конструкцията на шибърите на пещта. Сега те се движат във вертикална плоскост, което позволява съществено да се съкрати пространството между отделните инсталации (виж. фиг. 6) и гарантира отсътствие на «изхвърляне на топлоносителя» през шибърите при подаване на въздух или при по-високо налягане на газовете. Също така цвлатя конструкция е разглобяема, което я прави ремонтно-пригодна.
 • 100% гаранция за отсътствие на вредни емисии в атмосферата.

6. Допълнителна камера за доизгаряне

До пълнителната камера за доизгаряне се използва с цел 100% гаранция за отсътствие на вредни емисии в атмосферата, при използването на инсталацията за переработка на брикети за отопление или суровина с минимална влажност и максимална плътност. Този принцип на работа се основа на доизгарянето на «недогорелите» продукти на пиролизата с използването на вторичен въздух, обем и огнеупорни материали.

7. Измирвателни прибори

Инсталацията УП-4 ЕВРО е снабдена с осем термодвойки, всяка от които изпълнява отделна функция:

T1 – устойчива към високи температури до 1200°С, контролира температурата на изхода на камерата за горене. Являва се най-важната, тъй като осигурява максимално точна работа на автоматиката за управление на процесите.

Т2/Т5 – температура на парата/газовете в камери А/Б. С използоването на тези температури, може да се разбере, какво протича във всеки един момент във вагонетките, а именно на какъв стадий се намира процеса. Показанията на тези термдвойки сигнализират на автоматиката какво да се прави със съответнат камера – необходимо ли е дополнително топлина или не е необходима.

T3/Т6 – температури в камери А/Б. Поставени са в най-студената част на камерите. С исползването на показанията на тези термодвойки може да се разбере минималната температура в камерата, тези показания са особенно важни в крайния стадий на процеса «пиролиза».

Т4 – температура на газовете в димоотводната тръбе. Основното предназначение на тази термодвойка е да контролира работата на шибърите на инсталацията. В случай на излизане от строя на накой от тях, температурата на газовете в димоотводната тръба ще нарастне над 500°С, което дава сигнал на оператора и на автоматиката за спиране на инсталацията и ремонтиране на дефектиралият елемент. Дополнителна функция – това е пресмятане на количеството топлина, което се консумира от камерите.

Т7/Т8 – температури на входа на тръбите за отопление на камери А/Б. По същество те имат дублираща функция на Т1 и дават сигнал на автоматиката в случай, че Т1 дефектира и се иьползуват за резервно управление в автоматичен режим и аварийно спиране при превишаване на допустимите температури (850°С).

8. Изпълнителни механизми.

Всички задвижвания в инсталацията консумират 24В, което прави работата с тях безопасна. Те са снабдени с токови релета, които изключват задвижването при претоварване. Всички механични елементи на адвижванията са изработени от метал и са защитени от теплинно въздействие което ги предпазва от прегряване. Всички елементи използувани в системата за автоматично управление са произведени от водещи световни производители като Schneider и д.р.

9. Автоматизация.

Автоматизацията на процеса се осигурява от измерителен прибор с функциите на «логер», който е разработен и изработен по индивидуална поръчка на компания GreenPower. Всичко това позволява чрез използването на определен алгоритъм за автоматично управление да се изпълняват следните задачи:

 • Минимизиране на «човешкият фактор», при управлениети на инсталацията.
 • Оптимизиране на процесите чрез използване на излишната топлина. Това е особено важно в случаите на използване на прясноотсечена дървесина.
 • Оптимизиране на процесите на теплоразпределение при използването като суровина на бикети за отопление. Автоматиката предотвратява усилването на пиролизния процес, което негативно се отразява на качеството на дървените въглища и можете да доведе до повреди в инсталацията и емисии в атмосферата.
 • Предпазва инсталацията от повреди в следствие въздействието на високи температури.

10. Пулт за дистанционо управление.

Пултът за дистанционно управление позволява да се осъществява контрол върху работата на инсталацията дистанционно и може да се намира в отделно помещение за персонала. Даденият прибор осигурява проследяването на процесите в камерите за сушене/пролиза, позволява да се отчиитат показанията на термодвойкие в режим на реално време, осъществчва превключване на режимите сушене/пиролиза, а благодарение на наличието на кнопка «АВАРИЯ» има възможност за моментално избягване на аварийни ситуации и дистанционно спиране на работата на инсталацията. Пулта за управление позволява едновременно да се управлява комплексц от инсталации, подобряването на условията на труд на обслуживащия персонал, осигурява непрекъсната работа на инсталациите и като следствие се повишава производителността и повишване на качеството на произвежданите дъревени въглища.

11. Вагонетки

Колелата на вагонетките са усилени в сравнение с предходните модели и позволяват товароносимост до 2000 кг. на вагонетка, също така огнеупорната смазка на колелата продължава срока на тяхнатае експлоатация.

Касетки във вагонетките. Позволяват равномерно разпределение на натоварването на вагонетката и осигуряват отсътствие на «недогорелки». При експлоатация на инсталацията с брикети за отопление, в една вагонетка се поместват няколко касетки, което намалява налягането върху долните слоеве на суровината и увеличива качеството на произвеждаият продукт.

Херметизиране на вагонетките. Новият уплътнител за вагонетки, позволява да се избяга от използването на достатъчно неудобната глина за тяхното херметизиране. Основните преимущества на новото уплътнение за вагонетките:

 • Многоразово използване
 • Няма влияние на качеството на глината и отсъстват пукнатини
 • Чиста работна площадка
 • Бърз процес на херметизиране на вагонетките
 • Работа при отрицателни температури

За периода от 2014 до 2016 година от фирма GreenPower са произведени повече от 50 инсталации за производство на дървени въглища УП-3 ЕВРО в различни модификации. За този период нашите специалисти натрупаха неоценим опит и база данни от практическата експлоатация в различни региони за света. За разработването на новият модел инсталация УП-4 ЕВРО бяха привлечени и различни профилни учреждения. Зад изменението само на една цифра в наименованието на инсталацията се крие титаничният труд на целия колектив на фирма GreenPower: инженери, конструктори, скип за монтаж и пускане на нови инсталации, теплотехници, менаджери и ръководители на компанията.

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38093 958 74 14

office@carbol.org

vitko@balkansys.com