Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Инсталация за производство на дървени въглища УП-4 "ЕВРО"

 

УП-4 "ЕВРО" — това е продължение на серията инсталации за производство на дървени въглища "ЕВРО", които се произвеждат от украинската фирма GREENPOWER от 2009 година. Вижте по-подробно "Описание на обновените елементи в УП-4 ЕВРО"

Основно предназначение на инсталацията – производството на дървени въглища и теплинна енергия по метода на низкотемпертаурната пиролиза. В качеството на съровина може да се използва както дърва за отопление така и на мека и твърда дървесина. Дървени въглища от ново поколение могат да се произвеждат при се използването като суровина на брикети за отопление (pini-kay, ruff, nestro), дървените въглища от тези брикети превъзхождат обикновените дървени въглища по всички показатели.

Уникалността на инсталацията се състои в следното: ние не преместваме суровината от камера в камера, ниепреместваме процеса, което осигурява висока производителност при относително ниски разходи. При помощта на клапи се установява необходимият режим в камерата: "СУШЕНЕ" или "ПИРОЛИЗА", това позволява да се осъществи управление на  процеса на газоотделяне при пиролизата, което оказва положително на качеството на  дървените въглища.

По-подробно можете да се запознаете с предимствата на инсталацията УП-4 ЕВРО на линка: "Предимства на новата конструкция на инсталация за производство на дървени въглища УП-4 ЕВРО".

 

Основни предимства на УП-4 ЕВРО 

 • Минимални размери при максимална производителност
 • Безопасност и простота при експлоатация
 • Максимална механизация и автоматизация на процесите
 • Възможно получаване на теплинна енергия или електроенергия
 • Пълное отсутствие на вредни емисии при работата на инсталацията
 • Висок КПД
 • Бързо въвеждане в експлуатация
 • Високо качество на произвежданите дървени въглища
 • При работа не се използват подемни механизми: кранове и т.н.

Главното предимство на УП-4 "ЕВРО": цялостно отстраняване на всички конструктивни недостатъци на първото, второто и третото поколения инсталации от типа "ЕВРО".

Камерите могат да бъдат изработени частично или изцяло от неръждавееща стомана (УП-4 ЕВРО-silver) и имат вместимост по 3 вагонетки във всяка камера, общо в комплекта са включени 12 вагонетки. Пълна механизация на управлението на инсталацията. Възможност за отдалечено управление, режим АВАРИЯ и много друго.

Описание на инсталацията

Инстлалацията се състои: от 2 камери, оборудовани с отоплителни тръби изработени от топлоустийчива стомана (1100С) съединени с димоотводна тръба с дефлектор и камера за горене, включва 12 или 16 вагонетки (в зависимост от модификацията на инсталацията), също платформи за предвижване на вагонетките, естакади за зареждане на съровините и разтоварване на дървените въглища и електрическа лебедка. Камерите могат да работят в режими "СУШЕНЕ" и "ПИРОЛИЗА". Във всяка една от камерите се поместват по 3 или 4 вагонетки (в зависимост от модела) и имат имат врата за зареждане/изваждане на вагонетките. Камерите са оборудовани газоотводни канали, които се използват за отвеждане на отделяния в процеса на пиролиза газ в горивната камера, което осигурява подържането на  процесите на сушене и пиролиза, а също так и екологичната чистота на процеса. Към всяка камера е присъединен воден клапан за стабилизация на налягането в камерата и за събиране на кондензата от пароотводните тръби. Инсталацията е оборудована с топлоизолирана димоотводна тръба. Всички органи за управление са механизирани. Води се постоянно записване на основните работни параметри, позволяващо пълен анализ на нейната работа. 

Основни параметри и размери на инсталация УП-4 "ЕВРО"

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение

 Опериращ персонал 1-3 печки

души

2-3

 Производителност*

т/месец

25-70

 Потребление на електроенергия, не повече

кВт/час

1

 Разход на дърва за горене, не повече*

м3/24 часа

0,4

 Габаритни размери: дължина, ширина, височина

м

2,3х2,3х8,15

(2,3х2,3х9,05)

 Продължителност на пълния цикъл

часове

20-36

 Тегло

т

18

 Гаранционно обслужване

мес

12

 

*Стойността зависи от: влажността, възрастта и породата на дъревесината; размерите на парчетата; годишното време; и др.

СХЕМА НА УП-4 ЕВРО 

1 – шибър на камера А

2 - шибър на камера Б

3 - шибър на комина на камера А

4 - шибър на комина на камера Б

5 – клапан за изхвърляне парата на камера А

6 - кран за изхвърляне парата на камера Б

7,8 – клапи за газ на камера А

9,10 - клапи за газ на камера Б

11 – клапи за подаване на въздух в пещта

12 - шибър на камера за доизгаряне

13 – вентилатор

 • Т1 – температура на изхода на горивната камера
 • Т2 - температура на парата и газта на камера А
 • Т3 - температура в камера А
 • Т4 - температура на изходящите димни газове
 • Т5 - температура на парата и газта на камера Б
 • Т6 - температура в камера Б
 • Т7 - температура на входа на камера А
 • Т8 – температура на  входа на камера Б
 • К1 – ниво на течността във воден клапан на камера А 
 • К2 - – ниво на течността във воден клапан на камера Б

Описание на елементите на инсталацията

1. Горивна камера. Като гориво може да бъдат използвани дървени отпадъци, природен газ или продуктите от пиролизния процес. Изработена е от високотемпературни огнеупорни материали, с приложението на съвремени изолационни материали. Снабдена е с устройсво за събиране на пепелта, вентилатор, камера за доизгаряне и други елементи.

 

2. Камера за сушене/пиролиза А и Б, с обща стена. Оборудовани са с тръби за отопление, изработени от топлоустойчива стомана (1100С). Камерите са снабдени с газоотводни коллектори, които се съединяват с колекторите на вагонетките.

3. Вагонетка малка с объем 1,35 м³ или голяма -4 м³ или 5,4 м³, в количество (12, 14 или 4 бр.) необходими за осигуряването на непрекъснат производствен процес. В тях се извършва зареждането, сушенето, пиролизата на суровината, след това и охлажденето на дървените въглища до температурата на околната среда. 

4. Отоплителни тръби. Намират се в долната част на камерите за сушене/пиролиза, изработени са от топлоустойчива стомана (1100С). Осигуряват нагряването на съровината въс вагонетките, предотвратяват прякия контакт на  топлоносителя и суровината. 

5 и 6. Шибъри, 2 броя на местата на  съединение на камерата за горене и тръбите за отопление и 2 бр. на местата на съединение на тръбите за отопление и димоотводната тръба. Осигуряват управлението на процеса, смяната на режимите на сушшене/пиролиза.

 

7. Коллектор на газовете. По него се извеждат от вагонетките парата по време на сушене и продуктите на карбонизацията по време на пиролизата към горивната камера.

8. Тръби за газ (съединение камера-горивна камера). По тези труби продуктите от пиролизата се подават в горивната камера, където се изгарят за подържане на процесите.

9. Клапан за пара. Предназначен е за отвеждане на парата от камерата в атмосферата и плътно затваряне на този изход и се явява алтернатива на крана бътерфлай. Отличителната особеност на клапана - ниска цена, лесно обслуживане, устойчивост на високи температури (до 500°С) и продължителен срок на експлоатация.

10. Клапи за газ. Предназначени са за плътно затваряне или отваряне на каналите  за пиролизен газ (от камерата в горивната камера). Явяват се важен елемент, който гарантира безопасна експлоатация на инсталацията. Отличителната особеност на клапите - ниска цена, устойчивост на високи температури (до 500°С) и продължителен срок на експлоатация. 

 

11. Тръба за димни газове (комин) има стационарна и подвижна част, които при монтаж се свързват. Стационарната част е изработена от топлоустойчива стомана, подвижната част е топлоизолирана и снабдена с дефлектор.

12. Пулт за управление - система за управление на процесите. Включва изпълнителни механизми, термодвойки, сигнални лампи и др.

13. Съединение камера за горене-камера. Изработено от топлоустойяиви изолационни материали.

14. Платформа за преместване на вагонетките с електрическа лебедка. Използва се за  преместване на вагонеткие по работната площадка и зареждане/изваждане на вагонетките в/от камерите.

15. Камера за дизгаряне. Иползува се за доизгаряне на излишните продукти на пиролизата, может да бъде оборудована с допълнителен котел за утилизация на излишната топлина. В зависимост от използваната суровина се определя обема камерата за доизгаряне.

16. Воден клапан. Служи за стабилизация на налягането вътре в камерата и събирането на  кондензата от пароотводния канала, има датчик за нивото на течността.

УП-4 ЕВРО и платформи за предвижване на вагонетките

В връзка с факта, че подготовката на суровината, зареждането на дърва във вагонетките, охлаждането на въглищата във вагонетките, разтоварването на въглищата и тяхното разфасоване и пакетаж са процеси, които се извършват извън конструкцията на инсталацията, нейният работният цикъл включва единствено режимите на "сушене" и "пиролиза" на дъревесината. Съответно декларираната производителност на инсталацията УП-4 "ЕВРО" се постига при условие на правилна и оптимална организация на целия технологичен процес- от подготовката на суровината доо паковката на готовата продукция!

Древени въглища от брикети Pini-kay, във вагонетки с монтирани "стилажи за суровина"

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Предварително подготвената дъревесина (Ф<150 мм, дължина <330 мм) или брикети pini-kay се нарежда във вагонетките. След това вагонетките се переместват в камерата за  сушене/пиролиза, която се намира в режим «сушене».  Във всяка една от камерите се зареждат 3 или 4 вагонетки (в зависимост от модела на инсталацията),  вместимостта на всяка  вагонетка е около 1 м3 дъревесина или до 0,75 т/брикети.  

След като заредената съровина напълно изсъхне, за което свидетелстват показанията на термодатчиците, в камерата започва режима на «пиролиза», при това образуваните пиролизни газове се насочват  в горивната камера, където се изгарят за подържане на процесите. Остатъчната теплина от камерата в режим «пиролиза» поступва в камерата в режим на «сушене», при това излишната теплина, отделяна в резултат на протичащите  екзотермични реакции, може да се използва за получаваме на топлинна енергия.  Прекратяването на отделяне на газ и показанията на  термодвойките показва, че процеса на пиролиза камерата е завършил. След това камерата която до този момент е била в режим на «сушене» се превежда в режим на «пиролиза», а камерта от режим на «пиролиза» — в режим на «сушене», като това се извършва синхронно. От камерата, в която е завършил процеса се изваждат вагонетките с произведените дървени въглища и се оставят на площадката за охлаждане. В освободената камера в режим на "сушене" се загреждат вагонетки с нова дъревесина или брикети. Цикъла се повтаря. След пълното охлаждане на вагонетките се извършва изваждане на дървените въглища за стабилизация.

 

                 Схема на работа на инсталацията ("камера Б е в режим напиролиза/камера А в режим на  сушене")

За удобство при работа УП-4 "ЕВРО" может да бъде оборудвана със следното спомогателно оборудоване:

 • Голяма вагонетка. Зарежда се вместо 3 или 4 вагонетки в една камера. Осирурява по-равномерен процес, опростявя се логистиката на технологичният процес.
 • Касетки за вагонетките. Ускоряват процеса на зареждане, и разтоварване на вагонетките. Възможно е да се прилагат при пиролизата на дребни отпадъци.
 • Сглобяем навес. Позволя да се експлоатира инсталацията при всякакви ппиродни условия.
 • Аварийно захранване на системата за управление (48 часа). Осигурява автомомно  електрозахранване в случаи на аварийно изключване на външното токозахранване.
 • Котел утилизатор. Позволява да се използова излипната теплина отделяна при процесите за различни нужди.
 • GSM логер. Отдалечено наблюдение на работата на инсталациите.
 • Дистанционно управление. Позволява да се контролират и управляват едновременно няколко инсталации
 • Камера за доизгаряне. Позволява да се изгаря максимално-възможен объем на газовете, при използване на  суха или много плътна суровина за пиролиза.
 • Естакада. Исползва се за зареждане/изваждане на вагонетки, относя се към логистиченото оборудоване, осигуряващо непрекъснатост на процесите.         

 

ПРИМЕР ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА

Участъка за карбонизация се състои от из четири инсталации за производство на дървени въглища модел УП-4 "ЕВРО". При организирането на участъка е отчетен фактора за организиране преместването на суровината на всички производствени етапи. Производителннаостта на даденият участък съставлява около 120-130 т/месечно дървени въглища.

Празните вагонетки се предвижват по релси до место за зареждане със суровина. Натоварените вагонетки при помощта на платформа се предвижват близо до инсталациите.

Към камерата, в която е завершил процеса на пиролиза се премества празна платформа. Вагонетките се издърпват от камерата на платформата. В освободената камера се зареждат вагонетки със суровина.

След охлаждане на вагонетките до температа на околната среда вагонетките се поставят на празна платформа и се преместват до зоната за разтоварване.

Празните вагонетки с помоща на платформа се преместват към зоната за зареждане със суровина.

Схема на участък за производство на дървени въглища

 

 

Операция UP-4 "EURO-м" в Турция

Операция UP-4 "EURO-м" в Испания

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38093 958 74 14

office@carbol.org

vitko@balkansys.com