Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Инсталация за производство на дървени въглища УП-2 "ЕВРО"

Основното предназначение на инсталацията за производство на дървени въглища УП-2 "ЕВРО" е низкотемпертаурната пиролиза  на парчета дървени отпадъци на дървопреработвателните предприятия, дървета за отопление от мека и твърда дървесина, а също така и  брикети за отопление  от различен вид (pini-kay, nestro, ruff и т.н.) с цел получаването на висококачествени дъревени въглища

Уникалността на инсталацията се състои в следното: ние не преместваме суровината от камера в камера, ниепреместваме процеса, което осигурява висока производителност при относително ниски разходи. При помощта на клапи се установява необходимият режим в камерата: "СУШЕНЕ" или "ПИРОЛИЗА", това позволява да се осъществи управление на процесса на газоотделяне при пиролизата, което оказва положително на качеството на  дървените въглища.

Основни предимства на УП-2 ЕВРО

 • Надежна, опрстена, проверена във времето конструкция
 • Отработена схема на логистика (суровина готова продукция)
 • Проста зае ксплоатация
 • Безопасност при работа
 • Отсътствие на емисии по време на работа
 • Висока производителност при относително малки размери
 • Максимална механизация и автоматизация на управлението
 • В конструкцията са използувани съвремени и надеждни материали
 • Ниско енергопотребление
 • Възможност за получаване на топлинна енергия
 • Възможно централно управление на комплекс от инсталации
 • Фирмата производител осигурява шеф-монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала

УП-2 "ЕВРО" се произвежда в две модификации

 • УП-2 "ЕВРО". Механизация на управлението. Максимална окомплектация. Камерите за изработени части     но от неръждавеещ метал.
 • УП-2 "ЕВРО-S". Камерите изцяло са изработени от неръждавеещ метал. Механизация на управлението. Максимална окомплектация.

Пиролизен завод на фирма GreenPower реализиран с инсталации за производтство на дървени въглища УП-2 "ЕВРО"

Инсталацията за производство на дървени въглища  УП-1 "ЕВРО" се произвиждаше от фирма  GREENPOWER от 2009 до 2013 год (по-подробно). През В 2013 година на нейна  база бяха създадени  новите инсталации  УП-2 "ЕВРО" и УП-2 "ЕВРО-S". Конструкцията, реализирана в УП-2 ЕВРО, не се отличава от предшестващата. Основните разлики това са  изменения, свързани с увеличаването на КПД, безопастността и надеждността на работа, асъщо така и пълната механизация  на управлението с възможността за  дистанционно  управление на процесита.

При планироане на производствотрябва да се отчете факта, че разходите свързани с експлоатацията на 1-3 инсталации практически са  идентични! 

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Инсталацията се  състои от 2 камери с димоотводни тръби,пещ за изгаряне с допълнителна камера за доизгаряне и 16 вагонетки. Всяка една от камерите е съединена с пещта за изгаряне и с димоотводните тръби с дефлектор ,и също така камерите са съединени помежду си. Конструкцията на инсталацията предвижда режими на камерите "сушене" и "пиролиза", при това не се изисква преместването на суровината. Управлението на инсталацията се извършва чрез смяната на положението на пет шибърни клапана.  

Камерите могат да бъдат изработени както от черна и частично неръждавееща стомана, така и цялостно от неръждавееща. Камерите са оборудвани с тръби за отопление от топлоустойчива стомана (1100С) . Благодарение на промените в материалите използувани за изработването на отоплителните тръби и стените на  камерите съществено е увеличен срока на работа на инсталациите (не по-малко от 5 години). Продуктите отделяни при процесите на сушене/пиролиза не попадат в обема на камерата и следователно, не попадат в производственото помещение – камерата и помещението остават чисти. Камерите са оборудовани с газоотводни канали, които се използват занасочването на газовата смес, отделяна в процеса на пиролиза, в пещта, където изгарят на пълно и се осигурява екологична чистота на процеса. 

16-те вагонетки, които влизат в комплекта на доставката,  обсигуряват непрекъснатост на процеса. Инсталацията се отнася към  изделиятая, които се еэксплоатират непрекъснато под надзора на оператор. Обема на вагонетката е 1,35 м3  т.е. във всяка една от тях могат да се заредят около 1 м3 дъревета или до 0,75 т/брикети. Във всяка една от камерите се зареждат по 4 вагонетки, съответно:

 • 4 вагонетки в камерата в режим на «пиролиз»
 • 4 вагонетки в камерата в режим на «сушене»
 • 4 вагонетки за охлаждане
 • 4 вагонетки за зареждане/разтоварване

Пещта за изгаряне – това е «сърцето»на инсталацията. Може да работи, както с дърва, така и с пиролизен или природен газ. Допълнителноето гориво (дърва или природен газ) се исползва единствено за въвеждането на инсталацията в работен режим,а също и при използуването като суровина на дървесина с висока  влажност или при лоши климатични удловия. Пещта е снабдена с 3 шибърни клапана.Тя се изработва от висококачествени огнеупорни материали.  Горелките в камерата за изгаряне се изработват от топлоустойчив бетон и изключват възможността за прехвърлянето на продуктите на пиролиза от камера в камера. Огнеупорните стени горивната камера са топлоизолирани с няколко изолационни слоеве. Температурата на външната стена на пещта не надхвърля 70 °С при температура на горене в пещта от 1350 °С. Пещта е снабдена с ревизионни отвори за почистване на пепелта.

Димоотводната тръба – има голямо значение, тъй като тя трябва да осигури тягата на горивната камера, това се осигурява с нейната височина, термоизолация и поставянето на дефлектора на нейният край.

 

ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Една - три инсталации се обслуживат от 3 човека, един – оператор и  двама – общи работници. Производителността на инсталацията зависи от параметрите на суровината сырья и може да достигне до 45 т/месец  дървени въглища  при използването на дъревесина и до 60 т/месец при използването брикети за отопление (pini-kay, ruff, nestro). Конструкцията на иньталацията е на 100% безопастна и проверена във времето. Идеално подхожда за работа на  територията на дъревообрабатващи предприятия, с цел преработката на промишлените отпадъци в дъревени въглища. Най-голямото и предимство това е високото качество на произвежданите дървени въглища, при пиролизата на дървесина и брикети за отопление те практически не променят своята форма и структура, количеството на праха на надьвърля 1%!   

Предварително подготвената дъревесина (Ф<150 мм, дължина <330 мм) или брикети pini-kay се нарежда във вагонетките. След това вагонетките се переместват в камерата за  сушене/пиролиза, която се намира в режим «сушене».  След като заредената съровина напълно изсъхне, за което свидетелстват показанията на термодатчиците, в камерата започва режима на «пиролиза», при това образуваните пиролизни газове се насочват  в горивната камера, където се изгарят за подържане на процесите. Остатъчната топлина от камерата в режим «пиролиза» постъпва в камерата в режим на «сушене», при това излишната топлина, отделяна в резултат на протичащите  екзотермични реакции, може да се използва за получаваме на топлинна енергия. Прекратяването на отделяне на газ и показанията на  термодвойките показва, че процеса процеса на пиролиза камерата е завършил. След това камерата която до този момент е била в режим на «сушене» се превежда в режим на «пиролиза», а камерта от режим на «пиролиза» — в режим на «сушене», като това се извършва синхронно. От камерата, в която е завършил процеса се изваждат вагонетките с произведените дървени въглища и се оставят на площадката за охлаждане. В освободената камера в режим на "сушене" се загреждат вагонетки с нова дъревесина или брикети. Цикъла се повтаря.

 

Cхема на движение на  топлоносителя между камерите

При работа с инсталацията се препоръчва да се използват подвижни платформи за преместване на вагонетките по работната площадка. Също така се препоръчва и  използването на стационарни естакади, за зареждане на суровината, охлаждане на дървените въглища във вагонетките и разтоварване на дървените въглища от вагонетките. На допълнителна площадка може да бъде оборудована специална камера, в която да съществява охлаждането на вагонетките, което съкращава времето на тяхното охлаждане и минимизира  количеството на  използваните  вагонетки. 

УП-2 "ЕВРО" може да бъде снабдена с допълнително оборудване:

 • Сглобяем  навес. Позволя да се експлоатира инсталацията при всякакви природни условия.
 • Платформа для предвижване на вагонетките  с  електрическа лебедка. Облегчава предвижването на вагонетките, тяхното зареждане и разтоварване.
 • Аварийно захранване на системата за управление (48 часа). Осигурява автомомно  електрозахранване в случаи на аварийно изключване на външното токозахранване
 • Система за аспирация. Поставя се на инсталацията при експлоатацията на инсталацията в закрити помещения.
 • Котел утилизатор. Позволява да се използова излипната теплина отделяна при процесите за различни нужди.
 • GSM логер. Отдалечено наблюдение на работата на инсталациите
 • Дистанционно управление. Позволява да се контролират и управляват едновременно няколко инсталации
 • И други елементи, опростяващи експлоатацията на инсталацията.

Дървени въглища от брикети Pini-kay

Дървени въглища от малки парчета дървесина

                              Основне параметри и размери на инсталация  УП-2 "ЕВРО"

Наименование на показателя

Ед. изм.

Стойност

Производителност: дърва за отопление* / брикети

т/месец

25-45 / 70

Потребление на електроенергия, не повече

кВт/час

1

Разход на дърва за горене, не повече*

м3/24 часа

0,2

Габаритни размери: дължина, ширина, височина

мм

4750х8800х2400

Продължителност на пълния цикъл

час

22 - 36

Тегло

кг

13500

* Стойността на парааметрите зависи от следните фактори: влажността, възрастта и породата на дъревесината; размерите на парчетата; годишното време; и др. Особено съществено намалява производителността и повишава разхода на дърва за горивната камера увеличаването на влажността в сравнение с номиналната (55%  отн. вл.). При влажност 75% отн. вл. (прясноотсечена широколистна дъревесина в периода на сокопредвижване) производителността се намалява с 15-20%.

№ п/п

Наименование на дъревесината

Тегло на абсолютно
суха дървесина, кг/м3

Добив*, кг

1

Габър

630

220

2

Дъб, клен, ясен

550

190

3

Ливственница, бряст

520

180

4

Бреза

500

170

5

Бор,трепетлика, липа, елха

400

130

6

Топола

380

120

7

Брикети "пини-кей" p=1,3

1 235

430

* Процентният добив на дървени въглища може да се измени в страна на намаление, в зависимост от региона, местността, годишното време и провеждането на процесите на  сушене/пиролиза.

Гаранция на инсталацията 12 месяцев.

Стандартната комплектация на доставката на инсталация за производство на дървени въглища УП-2 "ЕВРО" се помества в товарен камион (TIR) с обем на прицепа 86 м3. Също така е възможно натоварването на един комплекта оборудоване УП-2 "ЕВРО" в 40 футов контейнер като част от вагонетките може да се експедират на части. (Вижете  видео "натоварване на камион")

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38093 958 74 14

office@carbol.org

vitko@balkansys.com