Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Технологичен комплекс за производство на дървени въглища 55-75 тона/месец

Описание на комплекса

Комплекса е преназначен за преработването във висококачествени дървени въглища на различни видове отпадъци от растителен произход: дърва за огрев, отпадъци от дърводобив и дървообработка, черупки от кокосови и други орехи,  брикети за отопление брикетов тип nestro, pini-kay, ruff и др.

Производственият капацитет на комплекса може да достигне до 75  тона висококачествени дървени въглища на месец. Производителността ще  зависи от параметрите на използваната суровина. Така например до 75 т/месец, могат да бъдат произведени при използването като суровина на източно-европейски дъба с влажност до 40%, в случй на използване на бреза, производительността може да достигне 55-65 т/месец, в зависимост от нейната влажност. Ако като суровина се използуват брикети за отопление Pini-kay производителността може да достигне - 80- 90 т/месец.

Комплекса е съвременен високотехнологичен, екологически-безопасен и включва  всички необходими спомогателни оборудования, които осигуряват стабилна и ефективна работа.

Комплекса може да произвежда следните видове продукция:

Сравнителни характеристики на видовете отопления

Сравнителни характеристики

Дърва

Каменни въгл.

Дървени въгл. от  брикети за отопление

Дъревени въгл. от дърва

Теплотворност, ккал/кг

до 3500

до 5500

до 8500

до 8300

Време на горене, 1кг/час

1

3

5-7

2-4

Остатък пепел, %

до 10

до 50

до 4

до 3


Участъци на комплекса

1. Участък за подготовка и складиране на суровината.

2. Участък за натоварване на вагонетките със суровина, охлаждане и разтоварване на въглищата от вагонетките 

3. Релси за преместване на платформите с вагонетките (елемент на логистиката)

4. Участък пиролизен, на основа на използуването на инсталация модел УП-4 ЕВРО-м

5. Склад за готова продукция

Допълнително, производствената площадка може да включва

А. Оборудване за подготовка на суровината (циркуляри и цепачки)

Б. Камера за принудително охлаждане на вагонетките. Съществено намалява продължителността на охлаждане на въглищата във вагонетките, особено е необходима при работа в горещи климатични региони.

В. Линия за производство на брикети за отопление Pini-kay 

Г. Линия за опаковане на дървени въглища в хартиени чували

Д. Котел утилизатор. Използва се за използуването на излишната топлина за битови и други  цели.

Е. Централен пулт за управление (операторска станция)

Ё. Сушилен комплекс, за производство на дърва за отопление

Ж. Устройство за стабилизация на дървените въглища

Схема на участъка с обозначения

Кратко описание на производственият участък

Участък 1, тук се доставя суровината за пиролиза. В случай на необходимост тук се осъществява подготовката на суровината за процеса (рязане, цепене).

Участък 2, тук са разположени стационарните естакади и се извършва натоварването на суровината във вагонетките и разтоварването на дървените въглища от тях. Допълнително  този участък може да бъде оборудован е камери за принудително охлаждане, което съществено  ускорява процеса по охлаждане на вагонетките.

Участък 3, използва се за преместване на вагонетките с използване на платформи. Този участък се отнася към елементите на логистиката на комплекса и позволява да се извършва  преместване на вагонетките със суровината и готовата продукция по всички участъци с минимални  физически усилия.

Участък 4, това е основния участък, където непосредствено се осъществява процеса на  получаване на дървени въглища, участъка включва две инсталации за производство на дървени въглища модел УП-4 ЕВРО-м.

Участък 5, предназначен е за опаковка и складиране на готовата продукция. Тук може да бъде  поставена и линия за опаковка на дървени въглища в хартиени чували, виброшкаф, и друго  опаковъчно оборудоване.

Кратко описание на техническия процес

Суровината за процеса се складира на участък 1. След натоварването със суровина на вагонетките на участък 2 те се разполагат на платформи на  участка 3. Времето за натоварване на една вагонетка е около 40-50 минути. Платформите с вагонетките се преместват по  релси от участък 3 на участъка за пиролиза 4,  от платформата с вагонетки се зрежда свободната камера на инсталацията, която се установява в режим на сушене. След приключването на  процеса на пиролиза в камерата на инсталацията на участък 4, вагонетките с въглища се изваждат върху празна платформа, която се намира на участке 3 (релсов път). Вагонетките с  горещите въглища се преместват на участък 2, където се извършва охлаждането на въглищата във вагонетките. Времето за охлаждане на вагонетките е 12-24 часа и зависи от температурата на  околната среда. След охлаждането на дървените въглища трябва да премине процеса на стабилизация, тъй като без него въглищата могат да се самозапалят. Стабилизацията може да се извърши по различни методи с използуването или без използуването на специално оборудоване.  След стабилизацията, дървените въглища се опаковат и складират на участък 5, откудето се  експедират към  клиентите.

При организирането на производството е важно да се отчитат  следните фактори 

  • При пълното изгаряне на продуктите на пиролизата в горивната камера се получава достатъчно топлина за обезпечаване на технологичният процес. Образуваният при това  топлоносител притежава енталпия, достатъчна за да се осъществи сушенето на дървесината,  провеждане на процеса на пиролиза и закаляване на дървните въглища, а също така и за  производството на гореща вода или въздух за технологични и битови нужди.
  • Това решение осигурява утилизация на течната фаза, образуваща се при пиролизата на  дървесината, отсранявайки по този начин един съществен екологичен проблем свързан с попадането на кисилинни остатъци в почвата и отточните води.
  • Повишен добив и високи качествени характеристики на дървените въглища се постигат за сметка на автоматичено управление на температурните режими на сушене и пиролиза на дървесината.
  • Утилизацията на излишната топлина се осъществява с използуването на котел утилизатор, който позволява  исползването и за стопански, технически и други нужди.
  • Максимална оптимизация на преместването на суровините и готовата продукция от един  участък на друг с използването на система от релси, платформи и вагонетки.
  • Всички операции свързани с преместването на суровините и готовата продукция са  максимално механизирани и се извършват с използването на електрическа лебедка.

Обслуживащ персонал на комплекса

Количеството на обслуживащия персонал може да бъде пресметнат. По-нататък Вие ще се запознаете с общата численост по всички участъци свързани  с всички етапи на производството на дървени въглища. Струва се да се отбележи, че е възможно организирането на 5 дневен работен график за всички участъци с изключение на пиролизния. При това е необходимо да се пресметне обема на резервните вагонетки, а също така да се увеличи производствения обем на всички участъци с 30%. Така ще бъде възможно да се намали съществено броа на  обслуживащият персонал на склада за прием на дървесина и участъка за подготовка на суровината чрез използуването на автомобилни манипулатори за товарене и преместване на суровината, а така и линиа за автоматизирано разане и цепене на дървесината.

Участък 1 (подготовка и складиране на суровината), участък 2 (натоварване на вагонетките със суровина, охлаждане и разтоварване на въглищата), участък 5 (склад за готова продукция). Количеството на обслуживащия персонал зависи от степента на  автоматизация и организация на производствения процес. Минималното количество на  обслуживащия персонал на 2-та участъка без да се има предвид разходите на труд за подготовка на суровината - 2 човека, максимално 4 човека. В обема на работата на персонала влизат следните дейности: зареждане на вагонетките със суровина, разтоварване на вагонетките, зареждане/изваждане на вагонетките в/от камерите, а също и опаковка на въглищата в чували или кашони по 10 кг. Режим на работа едносменен. Не се изисква персонал дас бъде квалифициран.

Участок 4 (участък пиролизен). Персонала на този участък включва оператора и помощник оператора, т.е. 2 човека. Оператора управлява процеса на производство и се явява едновремено и бригадир на комплекса, носи отговорност за организацията на всички работи и воденето на  процеса. Помощник оператора през ноща може да заменя, а през дневнитв смени да работи на участъци 1,2,5. Режима на работа е непрекъснат по системата "две дневни, две нощни и два дена почивни". Общото количество оператори е 4 човека, помощник оператори 3 човека. Оператора трябва да има средно техническо или висше образование и да премине курс на обучение и стаж в фирма GreenPower.

Обща численост: 8-10 човека.

Осреден състав и температури на отделяните димни газове от УП-4 «ЕВРО-м»

      1. Температура                                                                    150 – 280оС.

  2. Кислород О2                                                                    10 -16 %.

          3. Серен двуокис SО2                                                              22 - 94 ppm.

                                          4. Азотен окис NО                                                              0 – 40 ppm.                                      

5. Метан CH4                                                                       0-0,01%

6. Въглероден двуокис СО2                                                  5 – 9 %

Данденият проект се явява образцов и предполага  адаптиране за всеки конкретен случай за който от фирма GreenPower ще бъдат разработени:

1. Концепция и проект на предприятието, в който да се реализира оптимално  преместване, складиране на суровината и готовата продукция на всички етапи от производствения процес.

2.  Централизирано управление и контрол за работата на комплекса за производство на дървени въглища.

3.  Технически регламент на предприятието

4.  Должностни инструкции и характеристики за обслуживащия персонал

5. Концепция за получаване на топлинна енергия в резултат ня пиролизата на брикети,  която  рационално да буде използвана: при производстввото на брикети – сушене на суровината или за отопление на помещенията, получаване на технологична топлина.

Периода за производство на оборудоването, монтажа, настройките на оборудоването и обучението на персонала е 1-2 месеца след началото на финансирането. Фирмата производител  гарантира извършването на шеф-монтажни, пускови и настроечни работи и обучение ма персонала. Освен това може да се провежда и систематично сервизно обслуживане на  оборудоването.

 

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38093 958 74 14

office@carbol.org

vitko@balkansys.com